admin
กลุ่ม: แอดมิน
เข้าร่วม: 2023-02-21
ตำแหน่ง: สมาชิก Admin
2
Follow
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความม...

ในฟอรัม สารสนเทศทางการแพทย์

3 เดือน ที่ผ่านมา
แบบประเมิน PPS แบบประเมินpps.doc (43.5 KiB) Downloade...

ในฟอรัม แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

3 เดือน ที่ผ่านมา
ใบรับconsult ผู้ป่วยประคับประคอง Palliative Care Consu...

ในฟอรัม แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

3 เดือน ที่ผ่านมา
หนังสือแสดงเจตนาLWเวอร์ชั่น 2[attachment=0]แบบฟอร์มหนังสือแส...

ในฟอรัม แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

3 เดือน ที่ผ่านมา
รวมแบบฟอร์มงานประคับประคอง

ในฟอรัม แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

3 เดือน ที่ผ่านมา
แผนจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา/วัสดุทันตกรรม/วัสดุวิทยาศาสต...

ในฟอรัม แผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ

3 เดือน ที่ผ่านมา
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ 2567

ในฟอรัม แผนปฏิบัติการและแผนงบลงทุนด้านสาธารณสุข

3 เดือน ที่ผ่านมา
ประกาศผลสอบพยาบาลวิชาชีพ (รายวัน)

ในฟอรัม ข่าว/ประกาศกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

3 เดือน ที่ผ่านมา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ในฟอรัม ระเบียบของทางราชการ

3 เดือน ที่ผ่านมา
ตัวอย่างรายงานควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ในฟอรัม ปกิณกะ-เบ็ดเตล็ด

3 เดือน ที่ผ่านมา
ผลการรับรองและสรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ

ในฟอรัม เรื่องคุณภาพ

3 เดือน ที่ผ่านมา
บรรยาย...การรักษาดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

ในฟอรัม ส่งข่าวสาร/บทความ

3 เดือน ที่ผ่านมา
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ในฟอรัม ITA:Integrity & Transparency Assessment

3 เดือน ที่ผ่านมา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

ในฟอรัม ประกาศประกวดราคา

3 เดือน ที่ผ่านมา