การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ CISO

(@admin)
สมาชิก Admin

ตามหนังสือ สธ 0212/ว 31377 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ศทส.สปสธ. แจ้งให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับสูง
และคณะทำงานประจำโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Chief Information Security Officer: CISO) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ที่ 634/2566 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:47 pm
แบ่งปัน: