ตัวอย่างรายงานควบคุ...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ตัวอย่างรายงานควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

(@admin)
สมาชิก Admin
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนิน
การจัดทำรายงานคสบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สามารถศึกษาตัวอย่างดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
หมายเหตุ : จัดส่งรายงาน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร
สอบถามเพิ่มเติม โทร.1309

https://drive.google.com/drive/mobile/f ... sp=sharing

ATTACHMENTS
Internal Control.jpg
Internal Control.jpg (31.93 KiB) Viewed 41 times
อ้างอิง
หัวข้อเริ่มต้น โพสต์ : 14/04/2024 4:43 pm
แบ่งปัน: